ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧವೆಂದರೇನು?

(ಮುನ್ಸೂಚನೆ: ಕೆಳಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದು, ಇದು ಕೆಲ ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು)

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೆ ಅದು “ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

 • ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರು: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೆಂಟರು – ನಿಮ್ಮ ಮಾವ/ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಅಕ್ಕ/ತಂಗಿ, ಅಪ್ಪ, ಇತ್ಯಾದಿ.
 • ಮದುವೆಯಿಂದ ನೆಂಟರಾದವರು: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ, ನಾದಿನಿ, ಮೈದುನ, ಇತ್ಯಾದಿ.
 • ಮದುವೆಯಂತಹ ಸಂಬಂಧ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಲಿವ್-ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್
 • ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಯಿಂದ ನೆಂಟರಾದವರು: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಲ-ತಂದೆ, ಮಲ-ಅಣ್ಣ, ಇತ್ಯಾದಿ.
 • ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆಳೆದ ನೆಂಟಸ್ಥಿಕೆ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ (ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ಅಣ್ಣ/ಅತ್ತಿಗೆ, ಮಾವ/ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಅಜ್ಜ/ಅಜ್ಜಿ, ಇತ್ಯಾದಿ) ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು, ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವವರು, ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರಿ, ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎಂದರೇನು?

ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ “ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ” ಎಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಹಿಂದೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ:

ಕಾನೂನಿನಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗು ಪರಿಹಾರ ಬೇಕೆಂದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಹಿಂದೆಂದೋ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ನೀವು ದೂರು ನೀಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ, ಹಾಗು ಹಿಂಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನೀವು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು.

ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದು:

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ನೀವು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು; ಯಾಕೆಂದರೆ, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವವರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದು, ಅವರ ಜೊತೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀರಿ.

ಆದರೆ, ನೀವು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ದೂರು ನೀವು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಅವರು ಹೊಡೆದರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ಇರುವುದು/ಇಲ್ಲದಿರುವುದು:

ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಲು ಇದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಈ ಮನೆಯು ನಿಮ್ಮ/ನಿಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ/ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜಂಟಿ-ಹೆಸರಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರಬಹುದು; ಅಥವಾ, ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸೇರಿದ ಅವಿಭಜಿತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ ಹಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು.

ಆದರೆ, ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರ, ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇನ್ನಿತರ ನೆಂಟರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೇಳುವ ಯಾವ ಹಕ್ಕೂ ನಿಮಗಿರಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮಗೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು, ಆಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿಮಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ನಡೆದಿರಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಹಿಂಸೆ ಬೇರೆಲ್ಲೋ ಕೂಡ ನಡೆದಿರಬಹುದು.

ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಬರುತ್ತವೆಯೇ?

(ಮುನ್ಸೂಚನೆ: ಕೆಳಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದು, ಇದು ಕೆಲ ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು)

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆ, ಮದುವೆಯಾಗದೆ, ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಒಬ್ಬ ಮದುವೆಯಾಗದ ವಯಸ್ಕ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮದುವೆಯಾಗದ ವಯಸ್ಕ ಪುರುಷ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗೋ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು “ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅದನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಧಿನದ ಹೊರಬರಲು ವಿಚ್ಛೇದನ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳು “ಮದುವೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ” ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ಅವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮದುವೆಯ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಬೇಕು. ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತವೆ.

“ಮದುವೆಯಂತಹ” ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಹೇಳಿವೆ:

೧. ಸಂಬಂಧದ ಅವಧಿ:

ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ, ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ (ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳು), ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಕೆಲವು ವಾರಗಳು, ಒಂದು ವಾರಾಂತ್ಯ, ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದರೆ ಅದು ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧ ಎನಿಸಲಾರದು.

೨. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯುವುದು:

ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನೆಂಟರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರರ ಜೊತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆತಿರಬೇಕು.

೩. ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ:

ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಿಬರಿಗೂ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಗಂಡ/ಹೆಂಡತಿ ಇರಬಾರದು, ಮತ್ತು ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸು ತಲುಪಿರಬೇಕು – ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ೧೮, ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ ೨೧.

೪. ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ:

ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ನಡುವೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಆಸರೆಯುಳ್ಳ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವಿರಬೇಕು.

೫. ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:

ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯರ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಂಟಿ ಒಡೆತನ, ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವುದು, ಇನ್ನಿತರೇ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.

೬. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:

ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯಾದವರು, ಮನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ/ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಾಗು ಮನೆಗೆಲಸ (ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಮನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮದುವೆಯಂತಹ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

೭. ಪಕ್ಷಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ನಡುವಳಿಕೆ:

ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಏನು, ಸಂಬಂಧದೊಳಗಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮಾತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು – ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಜಂಟಿ ಉದ್ದೇಶ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ೮. ಮಕ್ಕಳು: ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವುದು ಇದು “ಮದುವೆಯಂತಹ ಸಂಬಂಧ”, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಅಂದರೇನು?

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಅಂದರೇನು?

ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ವರ್ತನೆಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು: -ತಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದು ಹಿಂಸೆ ಮುಂದುವರೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ತಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಪೊಲೀಸ್, ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇನ್ನಿತರೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ:

 • ವಿತ್ತೀಯ ಪರಿಹಾರ, ವಾಸಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ, ಇತ್ಯಾದಿ ಪಡೆಯಬಹುದು
 • ನಿಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧಿಕ ಫಿರ್ಯಾದು ನೀಡಬಹುದು

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ರೀತಿಗಳು:

ಹಿಂಸೆ ಕೇವಲ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಲೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸೆ, ಮೌಖಿಕ ನಿಂದನೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ/ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ವಿತ್ತೀಯ ಕಿರುಕುಳ, ಇನ್ನಿತರೇ ರೀತಿಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೈದುನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ತಳ್ಳುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಿರುಕುಳ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಆವರ್ತನೆ:

ಹಿಂಸೆಯ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಯೆ/ಘಟನೆಯೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನೀವು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಸಹಿಸಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೇನಿಲ್ಲ.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಸಂಕೇತಗಳು

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯು ಹಲವಾರು ತರಹಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೌಖಿಕ, ಲೈಂಗಿಕ, ಇತ್ಯಾದಿ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಕೆಳಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಸಂಕೇತಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗು ಈ ಯಾವುದಾದರೂ ನಡುವಳಿಕೆಗೆ ಬಲಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು:

ಶಾರೀರಿಕ ಕಿರುಕುಳ:

 • ನಿಮಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನೋವುಂಟುಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಾರೀರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಏಟು ಹಾಕುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ.
 • ನಿಮಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನೋವುಂಟುಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದಿದೆ.
 • ನಿಮಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅವರು ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುದ್ದುತ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವಂತೆ, ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಯ್ಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವುದು.
 • ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರಿಗೆ ನೋವಾಗುವಂತೆ ಮೌಖಿಕ ಅಥವಾ ಶಾರೀರಿಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು
 • ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದು:
 • ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು, ಎಚ್ಚರಿಸಲು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲು
 • ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲವೋ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸಲು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡುವವರೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲಿ.
 •  ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹಕ್ಕಿದೆಯೋ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲಿ.

ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಿರುಕುಳ:

 • ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದು, ಹೀಯಾಳಿಸುವುದು, ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು, ಅಥವಾ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದನೀಯ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುವುದು.
 • ನಿಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿರುವವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಬೆದರಿಸುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಿನಿಂದ ನೀವು ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಬೆದರಿಸುವುದು.
 • ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಸುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುವುದು
 • ನೌಕರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು
 • ನೀವು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಸರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಾಚೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು
 • ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವುದು – ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 • ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ನೋವುಂಟುಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಸುವುದು

ರ್ಥಿಕ/ವಿತ್ತೀಯ ಕಿರುಕುಳ:

 • ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಸೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಅವಿಭಜಿತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಸೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
 • ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದ ಮೇರೆಗೆ, ನೀವು ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಲು ಬರಲಾರದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದಿರುವಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು.
 • ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು, ಅಥವಾ ಜಂಟಿ
 • ಸ್ವಾಮಿತ್ವದಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು/ದೂರ ಮಾಡುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಜಂಟಿ-ಸ್ವಾಮಿತ್ವದಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಮಾರುವುದು.
 • ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ.
 • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸುವುದು.
 • ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡದಿರುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಊಟ, ಬಟ್ಟೆ, ಔಷಧಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡದಿರುವುದು.
 • ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲಾರದಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ತೊಂದರೆಯುಂಟುಮಾಡುವುದು
 • ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಸೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸದಂತೆ ಮಾಡುವುದು
 • ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವುದು
 • ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡದಿರುವುದು

ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ:

 • ಬೇಡವಾದ ಲೈಂಗಿಕ ವರ್ತನೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು
 • ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಮಾನದ, ನಿಂದನೆಯ, ಅಥವಾ ಮಾನ ಭಂಗವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು
 • ಅಷ್ಲೀಲ/ ಪೋರ್ನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು
 • ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವುದು

ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಇನ್ನಿತರೇ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಲ್ಲುವು. ನೀವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ವಕೀಲರು/ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.

 

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು?

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ಥಳಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಶಾಲೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಡೆಯಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ, ನೀವು ದೂರು ನೀಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಹೂಡಬಹುದು.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾದವರಿಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ?

ಹಿಂಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಪಾಯದ ಬೆದರಿಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಹುದು.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾದವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಹಾರಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳು:

ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ:

 • ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ, ಆಶ್ರಯ, ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು.
 • ನೀವು ಅಪರಾಧಿಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. (First Information Report) ನ ಉಚಿತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.
 • ನೀವು ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೆರವಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಡಿ.ಐ.ಆರ್. (Domestic Incidence Report), ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ದಾಖಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ, ಹಾಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳ ಉಚಿತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.

ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳು:

ಮೇಲೆ ಕಂಡ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು:

 • ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ “ನಿವಾಸದ ಆದೇಶ” ಪಡೆಯುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
 • ನಿಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ್ಮನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದ ಹಾಗೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲುಸುವುದಾಗಿ, ತಕ್ಷಣದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವುದು.
 • ನಿಮಗಾದ ಶಾರೀರಿಕ ಗಾಯಗಳು, ಆಸ್ತಿಯ ನಷ್ಟ, ಇತ್ಯಾದಿ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವುದು.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು?

ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ, ತನಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕಾನೂನಿನಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆ ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವರು ಎಂಬುದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು: ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು, ಮತ್ತು ನೀವು ಅವರೊಡನೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ, ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ದೂರು ನೀಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು:

೧. ನೀವು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ:

ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಂದ ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಂದ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು.

೨. ನೀವು ವಿಚ್ಛೇದಿತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ:

ನೀವು ವಿಚ್ಛೇದಿತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ, ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗು ಪರಿಹಾರ, ಸಿಗಬಹುದು, ಸಿಗದಿರಬಹುದು. ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: – ನಿಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನೆಯ ಪೂರ್ವ ಹಿಂಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರ ಜೊತೆ ಹಿಂಸೆ ನಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಧವಿದ್ದ ಕಾರಣ ನೀವು ದೂರು ನೀಡಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನೆಯ ನಂತರ ಹಿಂಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ, ಹಿಂಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಎಂದು ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾದಾಗ.

ನೀವು ಹಿಂದೆಂದೋ ವಿಚ್ಛೇದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಿರಿ, ಆದರೆ ವಿಚ್ಚೇನದ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾದಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

೩. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ:

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದು, ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಿಂದಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ ರೀತಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರಣ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. ಇನ್ನಿತರೇ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೇರೆ ಪುರುಷನ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರೇ ವಾಸಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

೪. ನೀವು ನ್ಯಾಯಿಕವಾಗಿ ಅಗಲಿದ್ದಲ್ಲಿ:

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಂದ ನ್ಯಾಯಿಕವಾಗಿ ಅಗಲಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಗಲುವಿಕೆಯ ಆದೇಶದ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಂದ ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಂದ ಹಿಂಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

೫. ನೀವು ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ:

ನೀವು ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾದಲ್ಲಿ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಮೇಲೂ ಕೂಡ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

೬. ನೀವು ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ:

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರ ಜೊತೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಮಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಹೋಗದ ಕಾರಣ, ಅದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಂದ ನೀವು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾದಲ್ಲಿ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಸಹಾಯವಾಣಿಗಲ್ಯಾವುವು?

ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು, ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳ ನೆರವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿದೆ:

ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳು

೧. ಪೊಲೀಸ್:

ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ೧೦೦ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವಿರುವ ಸ್ಥಳ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಒಂದು ಪಡೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

೨. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ, ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗ:

ನೀವು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾದಲ್ಲಿ, ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

ಹಂತ ೧: ೧೦೯೧ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಂತ ೨: ಅಪರಾಧವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ

ಹಂತ ೩: ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿಲ್ಲಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಹರಣಗಳು:

ಕಾಣೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು: ಈ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

ಹಂತ ೧: ೧೦೯೪ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ ೨: ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿ

ಹಂತ ೩: ಜಿಪ್ನೆಟ್/ZIPNET (Zonal Integrated Police Network) ನಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿ, ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು, ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಂತ ೪: ಅವರಿಂದ ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಆಗಲಿಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು?

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ದೂರು ನೀಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ನೀವು ಈ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ನೆರವು

ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು:

ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಶ್ರಯದ ನೆರವು, ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು:

ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವು, ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ, ಇತರೆ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ರಯ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ, ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಬೆಂಬಲ/ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಬಹುತೇಕ ಈ ಸೇವೆಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದು ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನವಲಂಬಿಸಿದೆ.

ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಡಿ.ಐ.ಆರ್.ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲೂ ಸಹ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲರು.

ಕಾನೂನು ನೆರವು:

ವಕೀಲರ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು:

ನೀವು ವಕೀಲರ ನೆರವಿನಿಂದ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ವಕೀಲರ ಬಳಿ ಹೋಗುವುದು ನಿಮಗೆ ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು.