ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ

ವಿವಾದಾತ್ಮಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮವು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾನನಷ್ಟ, ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಶಿಪ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ  ಕಾಣಬಹುದು.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್