ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ

ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನ, ಮದುವೆಯ ರದ್ದತಿ, ಮುಂತಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ