ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯು, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂತರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿವಾಹ

ಈ ವಿವರಣೆಯು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯವಾದ ಮದುವೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು, ಅದರ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಷರತ್ತುಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಕಾಯಿದೆ, 1954 ರಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಕಾನೂನನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.