ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಸಹಾಯವಾಣಿಗಲ್ಯಾವುವು?

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Nov 19, 2022

ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು, ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳ ನೆರವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿದೆ:

ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳು

೧. ಪೊಲೀಸ್:

ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ೧೦೦ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವಿರುವ ಸ್ಥಳ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಒಂದು ಪಡೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

೨. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ, ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗ:

ನೀವು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾದಲ್ಲಿ, ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

ಹಂತ ೧: ೧೦೯೧ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಂತ ೨: ಅಪರಾಧವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ

ಹಂತ ೩: ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿಲ್ಲಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಹರಣಗಳು:

ಕಾಣೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು: ಈ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

ಹಂತ ೧: ೧೦೯೪ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ ೨: ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿ

ಹಂತ ೩: ಜಿಪ್ನೆಟ್/ZIPNET (Zonal Integrated Police Network) ನಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿ, ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು, ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಂತ ೪: ಅವರಿಂದ ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಆಗಲಿಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.