ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು?

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Nov 18, 2022

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ಥಳಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಶಾಲೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಡೆಯಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ, ನೀವು ದೂರು ನೀಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಹೂಡಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.