ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನು ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರು ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವರು ಖರೀದಿಸಿದ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಹಕ ಹಕ್ಕುಗಳು

ಈ ವಿವರಣೆಯು ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನು, ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ಪನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ವಂಚನೆ, ತಾರತಮ್ಯದ ಸೇವೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ, 2019 ರಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾನೂನು ಹಳೆಯ ಕಾನೂನಾದ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ, 1986 ಅನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ.