ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಎಂದರೇನು?

ಭಾವೀ ದತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಂದಿರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಆ ಮಗುವಿನ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಸಹಿತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನಿನ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೈವಿಕ ತಂದೆ-ತಾಯಂದಿರಿಂದ ಬೇರೆಗೊಂಡು, ತನ್ನ ದತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಂದಿರ ಮಗು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ಕಾನೂನು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನೀವು ಹಿಂದೂ, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ ಅಥವಾ ಸಿಖ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ:

ನೀವು ಹಿಂದೂ, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ, ಅಥವಾ ಸಿಖ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ (ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು “ಹಿಂದೂ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ), ಹಿಂದೂ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾನೂನು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ “ಹಿಂದೂ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಾಂಶ ಕಾಯಿದೆ, ೧೯೫೬” ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿದೆ, ಹಿಂದೂ ಮಕ್ಕಳ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಪಾರ್ಸಿ, ಯಹೂದಿ, ಅಥವಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾನೂನಿನಡಿ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನಿತರ ಧರ್ಮಗಳು:

ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನಿನಡಿ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ/ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾನೂನಾದ “ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ನ್ಯಾಯ (ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ, ೨೦೧೫” ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ (ಹಿಂದೂ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು.

ನೀವು ಯಾವ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ:

ಹಿಂದೂ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಾಂಶ ಕಾಯಿದೆ, ೧೯೫೬ (ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನು) ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ನ್ಯಾಯ (ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ, ೨೦೧೫ (ಧಾರ್ಮಿಕೇತರ ಕಾನೂನು)
ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ತಂದೆತಾಯಿ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ, ಅಥವಾ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಬಹುದು. ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಪಾರ್ಸಿ, ಯಹೂದಿ, ಅಥವಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನಡಿ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ತಂದೆತಾಯಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಅಥವಾ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಬಹುದು.
ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು.
೧೫ ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು. ೧೮ ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿವರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕರಾರುಪತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ:

. ನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ

. ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಮಗುವಿನ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ

. ಭಾರತದ ಸಾಗರೋತ್ತರ ನಾಗರಿಕರು, ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ವಿದೇಶಿಯರು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದು 

ಭಾರತದ ಸಾಗರೋತ್ತರ ನಾಗರಿಕರು, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು, ಅಥವಾ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಿದೇಶಿಯರು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದು 

. ಮಲ ತಂದೆತಾಯಂದಿರಿಂದ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ

. ನೆಂಟರಿಂದ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ

ಯಾರನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು?

ಧಾರ್ಮಿಕೇತರ ಕಾನೂನಿನಡಿ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ:

ಧಾರ್ಮಿಕೇತರ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾನೂನಿನಡಿ, ಕೆಳಕಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು:

೧. ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು “ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಯೋಗ್ಯ” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ:

 • ಜೈವಿಕ ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ದತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಅಥವಾ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಪೋಷಕರು ಇರದ ಅನಾಥ ಮಗು
 • ತ್ಯಜಿಸಿದ ಮಗು: ಜೈವಿಕ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು – ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಮಗು: ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಂದೆ
 • ತಾಯಂದಿರು ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು

೨. ನೆಂಟರ ಮಗು

೩. ಸಂಗಾತಿಯ ಮಗು: ಮಲ ತಂದೆ/ತಾಯಿ ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು, ಜೈವಿಕ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಮಗು

ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನಿನಡಿ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ:

ಹಿಂದೂ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಳಗಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು (ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗಳ ವಿನಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ):

 • ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ
 • ಅವರು ೧೫ ವರ್ಷಗಳೊಳಗಿದ್ದಾರೆ
 • ಅವರು ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ
 • ಅವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ದತ್ತು ಪಡೆದಿಲ್ಲ

ಯಾರು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು:

ಧಾರ್ಮಿಕೇತರ ಕಾನೂನಿನಡಿ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ:

ಧಾರ್ಮಿಕೇತರ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾನೂನಿನಡಿ ನೀವು ಭಾವೀ ದತ್ತು ತಂದೆ/ತಾಯಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು:

ಆರೋಗ್ಯ:

 • ೧. ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರಣಾತಿಕ ರೋಗವಿರಬಾರದು
 • ೨. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಧೃಢವಾಗಿರಬೇಕು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಲನೆ-ಪೋಷಣೆ ನೀಡುವಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿರಬೇಕು.

ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ:

ಅವಿವಾಹಿತ ದತ್ತು ತಂದೆ/ತಾಯಿ: ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಎನ್ನುವುದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಅಂದರೆ, ಅವಿವಾಹಿತ/ವಿಚ್ಛೇದಿತ/ಮಕ್ಕಳುಳ್ಳ ವೈವಾಹಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಸಹ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೀವು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಗಂಡು ಹಾಗು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.

ವಿವಾಹಿತ ದತ್ತು ತಂದೆ/ತಾಯಿ:

ಮದುವೆಯಾದ ದಂಪತಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಟ ೨ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಿರವಾದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಿರಬೇಕು.

ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳು:

ಯಾವ ಮದುವೆಯಾದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ೩ರ ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೋ, ಅವರು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಾರರು. ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅಪವಾದಗಳು: ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ನೆಂಟರಿಂದ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ, ಮತ್ತು ಮಲ ತಂದೆ/ತಾಯಿಯಿಂದ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ.

ವಯಸ್ಸು:

ಮಗು ಮತ್ತು ಭಾವೀ ದತ್ತು ತಂದೆ/ತಾಯಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಕನಿಷ್ಠ ೨೫ ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರವಿರಬೇಕು. ಭಾವೀ ದತ್ತು ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯರ ಸೇರಿಸಲಾದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅವರು ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಳಗಿನ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ:

ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು ಭಾವೀ ದತ್ತು ತಂದೆತಾಯಿಯರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸು (ಮದುವೆಯಾದ ದಂಪತಿಗಳು) ಅವಿವಾಹಿತ ಭಾವೀ ದತ್ತು ತಂದೆ/ತಾಯಿಯ ವಯಸ್ಸು
ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ೯೦ ವರ್ಷಗಳು ೪೫ ವರ್ಷಗಳು
೪ರಿಂದ ೮ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ೧೦೦ ವರ್ಷಗಳು ೫೦ ವರ್ಷಗಳು
೮ರಿಂದ ೧೮ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ೧೧೦ ವರ್ಷಗಳು ೫೫ ವರ್ಷಗಳು

ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನಿನಡಿ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ:

ಹಿಂದೂ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಭಾವೀ ದತ್ತು ತಂದೆ/ತಾಯಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು:

ನೀವು ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಹಿಂದೂ ಆಗಿ, ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಪುರುಷ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಆ ಮಗುವಿಗಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ ೨೧ ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಆ ಮಗುವಿಗಿಂತ ಕನಿಷ್ಟ ೨೧ ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿರಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಾಂಶ ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು:

ವಯಸ್ಸು:

ನೀವು ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದು (ವಯಸ್ಸು ೧೮ರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು), ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು.

ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ:

ವಿವಾಹಿತ ದತ್ತು ತಂದೆ/ತಾಯಿ: ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಂತ ಗಂಡ/ಹೆಂಡತಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ, ಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವಳು ದತ್ತು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯೆಂದು, ಹಾಗು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಂಡತಿಯರು ಇದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿಯು ದತ್ತು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಹೆಂಡಂದಿರು ಮಲ-ತಾಯಿಯರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅವಿವಾಹಿತ ದತ್ತು ತಂದೆ/ತಾಯಿ: ನೀವು ಅವಿವಾಹಿತ ಅಥವಾ ವಿಧವೆ/ವಿಧುರರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಗಂಡ/ಹೆಂಡತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ದತ್ತು ತಂದೆ/ತಾಯಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು:

ನೀವು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜೀವಂತವಿರುವ (ಜೈವಿಕ ಅಥವಾ ದತ್ತು ಪಡೆದಿರುವ) ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು / ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇರಬಾರದು. ಹಾಗು ನೀವು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜೀವಂತವಿರುವ (ಜೈವಿಕ ಅಥವಾ ದತ್ತು ಪಡೆದಿರುವ) ಹಿಂದೂ ಗಂಡು ಮಗ / ಮೊಮ್ಮಗ ಇರಬಾರದು.

ಮಗುವನ್ನು ಯಾರು ದತ್ತು ನೀಡಬಹುದು?

ಧಾರ್ಮಿಕೇತರ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ನೀವು ದತ್ತು ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ/ತಾಯಿ/ಪೋಷಕರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು ಎಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರದ ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು. ಒಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಾತರಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆ ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು, ಅಥವಾ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ, ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ಆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮಗುವನ್ನುಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ದತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಡಲು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಸಮಿತಿಯು ಘೋಷಿಸಬಹುದು.

ಹಿಂದೂ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಹುದು:

 • ಮಗುವಿನ ಜೈವಿಕ ತಂದೆ/ತಾಯಿ: ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ತಂದೆ/ತಾಯಿಗೆ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ರಮ್ಯಾಳ ಜೈವಿಕ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ದತ್ತು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕೆಂದಲ್ಲಿ, ರಮ್ಯಾಳ ಜೈವಿಕ ತಂದೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿದ್ದರೆ, ಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
 • ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಲಕ/ಪೋಷಕ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿಯಿಂದ, ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಹುದು.

ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಕ್ಕಳು

ಧಾರ್ಮಿಕೇತರ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಕೊಡಲು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದಮೇಲೆ ಅವರ ಜೈವಿಕ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರ ಜೊತೆಗಿನ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯು, ಕೆಳಗಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಕೊಡಲು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ:

 • ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಯಾರಿಸಿದ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
 • ಮಗುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ (ಸಮಂಜಸ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ)
 • ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ

ಕೆಳಗಿನ ತರಹಗಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಬಹುದು:

 • ಅನಾಥರು: ಜೈವಿಕ/ದತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಅಥವಾ ಪಾಲಕರು/ಪೋಷಕರು ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು; ಅಥವಾ ಅವರ ಪಾಲಕರು/ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ
 • ತ್ಯಜಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು: ಜೈವಿಕ/ದತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಅಥವಾ ಪಾಲಕರು/ಪೋಷಕರಿಂದ ತ್ಯಜಿಸಲಾದ ಮಕ್ಕಳು
 • ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು: ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು
 • ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರ ಮಕ್ಕಳು
 • ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬೇಡವಾದ ಮಗು

ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ರೀತಿಗಳು

ಧಾರ್ಮಿಕೇತರ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಗಳ ಹಲವಾರು ರೀತಿಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದೂ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಹಲವಾರು ರೀತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

 • ನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿಯಾರಿಂದ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ
 • ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಮಗುವಿನ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ
 • ಭಾರತದ ಸಾಗರೋತ್ತರ ನಾಗರಿಕರು, ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವಿದೇಶಿಗಳಿಂದ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ
 • ಭಾರತದ ಸಾಗರೋತ್ತರ ನಾಗರಿಕರು, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು, ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವಿದೇಶಿಯರಿಂದ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ
 • ಮಲ ತಂದೆ-ತಾಯಂದಿರಿಂದ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ
 • ನೆಂಟರಿಂದ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ: ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ, ಮತ್ತು ಅಂತರ್-ದೇಶೀಯ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ

ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಪಡೆದಿರಲಿ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

 • ದತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಮಗು: ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ, ಮಗು ದತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರದ್ದು, ಹಾಗು ದತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರು ಮಗುವಿನ ಜೈವಿಕ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರಂತೆ ಕಾನೂನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಮಗುವಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು: ಮಗುವಿನ ಹುಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ನೆಂಟರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮುರಿದು, ದತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ದತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕಿ, ತನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ನಿಷೇಧಿತ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಾರರು.
 • ಮಗುವಿನ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು: ದತ್ತು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಅವರದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆ ಆಸ್ತಿಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ಸಹಿತ (ಜೈವಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೈಕೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ).

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಂದೂ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗುವಿನ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ:

 • ಮಗುವಿನ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು: ಮಗುವಿನ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹಾಕು ಇತ್ತೋ, ಅವರಿಂದ ಆ ದತ್ತುಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ಕೇಳಲಾರರು. ಹಾಗು, ದತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರು ತಮ್ಮ ಉಯಿಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕಾನೂನುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆತನ ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
 • ಮಾನ್ಯ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು: ದತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೇರೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನ್ಯ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ದತ್ತುಕ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಜೈವಿಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸಾಗರೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು, ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ವಿದೇಶಿಯರು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (ಧಾರ್ಮಿಕೇತರ ಕಾನೂನು)

ನೀವು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರೀಕರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ರೋಢಿಗತವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ವಿದೇಶೀಯರಾಗಿದ್ದು, ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ:

ಹಂತ ೧: ನೀವು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರೀಕರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ರೋಢಿಗತವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ವಿದೇಶೀಯರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹಂತ ೨: ಕೇಂದ್ರೀಯ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರದ ಜಾಲತಾಣದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಜಾಲತಾಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು “ಮಕ್ಕಳ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ”ಗೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಹಂತ ೩: ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು:

 • ನಿಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರ
 • ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
 • ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಪುರಾವೆ (ಮದುವೆಯಾದ ದಂಪತಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಜನ್ಮ ಪುರಾವೆ ಕೂಡ ಬೇಕು)
 • ನಿವಾಸದ ಪುರಾವೆ (ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್/ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್/ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್)
 • ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆ (ಸಂಬಳ ಚೀಟಿ/ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ/ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್)
 • ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ, ಅಥವಾ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗವಿಲ್ಲೆಂದು ಮತ್ತು ನೀವು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲ್ಲೂ ಯೋಗ್ಯವಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವೂ ಬೇಕು)
 • ವಿವಾಹ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ/ವಿಚ್ಛೇದನಾ ತೀರ್ಪು/ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನಿನಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿರುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಘೋಷಣೆ ಅಥವಾ ಶಪಥಪತ್ರ/ ಸಂಗಾತಿಯ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ – ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ.

ಹಂತ ೪: ವಿಶೇಷ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು “ಮಕ್ಕಳ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ”ಯ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂತ ೫: ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರಗೊಂಡಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವರಿಷ್ಟತೆಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು, “ಮಕ್ಕಳ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ”ಯ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ೩ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ೪೮ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೀಸಲಿಡಬಹುದು. ಇದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ೨೦ ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮಗುವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ವರಿಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂತ ೬: ವಿಶೇಷ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳ ಮೂಲಕ, ೨ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ನಂತರ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾದಲ್ಲೂ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಗೊಳಿಸಿ, ಮಗುವನ್ನು ಪುನಃ ಇನ್ನೋರ್ವ ಭಾವೀ ದತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ದತ್ತು ಕೊಡಲು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಗರೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು, ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ವಿದೇಶಿಯರು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (ಧಾರ್ಮಿಕೇತರ ಕಾನೂನು)

ನೀವು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರೀಕರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ರೋಢಿಗತವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ವಿದೇಶೀಯರಾಗಿದ್ದು, ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ:

ಹಂತ ೧: ನೀವು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರೀಕರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ರೋಢಿಗತವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ವಿದೇಶೀಯರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹಂತ ೨: ಕೇಂದ್ರೀಯ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರದ ಜಾಲತಾಣದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಜಾಲತಾಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು “ಮಕ್ಕಳ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ”ಗೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಹಂತ ೩: ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು:

 • ನಿಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರ
 • ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
 • ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಪುರಾವೆ (ಮದುವೆಯಾದ ದಂಪತಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಜನ್ಮ ಪುರಾವೆ ಕೂಡ ಬೇಕು)
 • ನಿವಾಸದ ಪುರಾವೆ (ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್/ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್/ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್)
 • ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆ (ಸಂಬಳ ಚೀಟಿ/ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ/ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್)
 • ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ, ಅಥವಾ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗವಿಲ್ಲೆಂದು ಮತ್ತು ನೀವು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲ್ಲೂ ಯೋಗ್ಯವಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವೂ ಬೇಕು)
 • ವಿವಾಹ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ/ವಿಚ್ಛೇದನಾ ತೀರ್ಪು/ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನಿನಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿರುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಘೋಷಣೆ ಅಥವಾ ಶಪಥಪತ್ರ/ ಸಂಗಾತಿಯ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ – ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ.

ಹಂತ ೪: ವಿಶೇಷ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು “ಮಕ್ಕಳ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ”ಯ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂತ ೫: ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರಗೊಂಡಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವರಿಷ್ಟತೆಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು, “ಮಕ್ಕಳ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ”ಯ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ೩ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ೪೮ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೀಸಲಿಡಬಹುದು. ಇದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ೨೦ ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮಗುವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ವರಿಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂತ ೬: ವಿಶೇಷ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳ ಮೂಲಕ, ೨ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ನಂತರ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾದಲ್ಲೂ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಗೊಳಿಸಿ, ಮಗುವನ್ನು ಪುನಃ ಇನ್ನೋರ್ವ ಭಾವೀ ದತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ದತ್ತು ಕೊಡಲು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.