ಮನೆ ಹುಡುಕುವುದು

ಬ್ರೋಕರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ
ಮನೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನೀವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ವಾಸ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಬ್ರೋಕರ್ ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬ್ರೋಕರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ
ನೀವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಮನೆಯ ಬಗೆಯನ್ನು (ಫರ್ನಿಷ್ ಆಗಿರುವ/ಆಗದಿರುವ) ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಮನೆಯನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

ನೀರು, ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು, ಬಲ್ಬ್ ಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೀವು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಾಲೀಕರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು/ಪರವಾನಗಿದಾರರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದಂತೆ ಖಾತರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಐಚ್ಛಿಕ. ನೀವೇನಾದರೂ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾಬ್ತು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಹಣದ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ ವಿವೇಚನೆ ಅಗತ್ಯ.

ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಗುರ್ತಿನ ದಾಖಲೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ಮಾಲೀಕರು/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರೇ ಮನೆಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲು ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರುವವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತರಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಲೀಕರು/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರ ಗುರ್ತಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೋ ಆತನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುರ್ತಿನ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.

ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಕುರಿತು ಸಂಧಾನ
ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತದ ಕುರಿತು ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ರಸೀದಿ ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರಿಸುವಾಗ ಬ್ರೋಕರ್ ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆತನ್ನಿ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಧಾನ
ಮನೆಯನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಪಾಡಿನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಸಹಿಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ಮಾಲೀಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾಲೀಕರು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಮತ್ತು ನೀವು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇರೇ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು – ದುರಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ – ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೀಡಿರಿ.

ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಸಂಧಾನ

ಸಂಧಾನದ ಉದ್ದೇಶ
 ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವಿರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರ್ತು- ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಸಂಧಾನ-ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಅಂಶ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ – ಒಪ್ಪಂದ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆ, ಮೋಸ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದ/ಹಣ ಸಂದಾಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೋಲೀಸ್/ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

 ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದು ಅತಿಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ:

 ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯುವುದು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯಾಡಿ, ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
 ನಿಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರು/ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದುದನ್ನು ತೆರುವಂತೆ/ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದಲ್ಲಿ, ಆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮನೆ/ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿಧಿಬದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ, ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಒಂದು ಕರಾರಿನ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಹಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಮಾಲೀಕರು/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರು/ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯವವರ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧ ಕರಾರಿನ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧವು ಉಭಯತ್ರರು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ
 ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ/ಭೋಗ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಕ್ಷಣೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
 ಆದರೆ, ಈ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉಭಯತ್ರರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ತತ್ವ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವುಗಳು ಒಪ್ಪಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಡತಕ್ಕದ್ದು.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ:
 ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.
 ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ/ವಾಟ್ಸಾಪ್/ಇ-ಮೇಲ್/ಮೆಸೇಜುಗಳ (ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ) ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡುವುದು.
 ಯಾವುದೇ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು (ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ).