ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮನೆ/ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿಧಿಬದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ, ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಒಂದು ಕರಾರಿನ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಹಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಮಾಲೀಕರು/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರು/ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯವವರ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧ ಕರಾರಿನ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧವು ಉಭಯತ್ರರು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ
 ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ/ಭೋಗ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಕ್ಷಣೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
 ಆದರೆ, ಈ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉಭಯತ್ರರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ತತ್ವ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವುಗಳು ಒಪ್ಪಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಡತಕ್ಕದ್ದು.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ:
 ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.
 ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ/ವಾಟ್ಸಾಪ್/ಇ-ಮೇಲ್/ಮೆಸೇಜುಗಳ (ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ) ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡುವುದು.
 ಯಾವುದೇ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು (ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.