ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ಮಾಲೀಕರು/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರು/ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಉಭಯತ್ರರ ನಡುವೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಕೇವಲ ನೀವು ತೆರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ವತ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬಿಲ್ ಗಳ ಪಾವತಿ, ತೆರವು ಮಾಡಿಸಲು ನೀಡುವ ನೋಟೀಸ್ ಅವಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ (ಭೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಕರಾರು) ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಾತರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:

ಬಾಡಿಗೆದಾರರ/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕ/ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವವರ ಹೆಸರು

ಒಪ್ಪಂದದ ಉದ್ದೇಶ

ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ

ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತ

ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ದಿನಾಂಕ

ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ

ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ

ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ

ಫರ್ನಿಚರ್ /ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್/ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ನೀಡಬೇಕಾದ ನೋಟೀಸಿನ ಅವಧಿ

ಮಾಲೀಕರು ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನೀಡಬೇಕಾದ ನೋಟೀಸ್

ಸೊಸೈಟಿ/ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧ ಸಂಘದ ಬೈಲಾಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆ

ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ

ಮಾಲಿಕ/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರ ಸಮ್ಮತಿಯೊಡನೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆ

ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ದರ, ಇದ್ದಲ್ಲಿ

ಬಾಡಿಗೆದಾರರ/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕ/ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವವರ` ಸಹಿ

ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಹಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.