ಮನೆ ಹುಡುಕುವುದು

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ಬ್ರೋಕರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ
ಮನೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನೀವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ವಾಸ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಬ್ರೋಕರ್ ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬ್ರೋಕರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ
ನೀವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಮನೆಯ ಬಗೆಯನ್ನು (ಫರ್ನಿಷ್ ಆಗಿರುವ/ಆಗದಿರುವ) ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಮನೆಯನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

ನೀರು, ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು, ಬಲ್ಬ್ ಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೀವು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಾಲೀಕರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು/ಪರವಾನಗಿದಾರರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದಂತೆ ಖಾತರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಐಚ್ಛಿಕ. ನೀವೇನಾದರೂ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾಬ್ತು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಹಣದ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ ವಿವೇಚನೆ ಅಗತ್ಯ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.