ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿವುದು

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ಭೋಗ್ಯ/ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ
ನೀವು ಭೋಗ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದವರು ಮಾತ್ರ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಾಲೀಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಭೋಗ್ಯ/ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆದಾರರನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

 ಮಾಲೀಕರಿಂದ ನೋಟೀಸ್ ಬಂದ ನಂತರವೂ ನೀವು ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ;

 ಮಾಲೀಕರ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶ: ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಳಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ;

 ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಬೇರಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿ, ಅದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮನೆಗೆ ಹಾನಿಯಂಟಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಕುಂದುಂಟಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ;

 ನೀವಾಗಲೀ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಲೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ (ನೀವು ಮನೆಯನ್ನು ವಾಸದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ);

 ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಮನೆಗೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ;

 ಮಾಲೀಕರು ಮನೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು, ಪುನ:ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದು, ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ;

 ಮನುಷ್ಯರು ವಾಸ ಮಾಡಲು ಮನೆಯು ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು ಮಾಲೀಕರು ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ.

ಮನೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನೀಡಬೇಕಾದ ಕಾರಣಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವ ತತ್ತ್ವ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮಾಲೀಕ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ವಿನಾ:ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.

ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಒಪ್ಪಂದ
ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರು (ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವವರು) ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ (ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ) ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.