ಬಾಡಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಪೋಲೀಸ್ ದೂರು ನೀಡುವುದು

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ನಿಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರು/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿದವರು/ಬಾಡಿಗೆದಾರರು/ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದವರು – ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಲು ನೀವು ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿಯನ್ನು (ಎಫ್ಐಆರ್) ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ/ಫ್ಲಾಟನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವಾಗ/ಪಡೆಯುವಾಗ ಮಾಲೀಕರು/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರು/ಬಾಡಿಗೆದಾರರು/ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದವರು ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮಗಾದ ತೊಂದರೆ ಕುರಿತು ಕೂಲಂಕಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.