ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ಮಾಲೀಕರಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.