ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ಮಾಲೀಕರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಾಗಿ/ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದವರಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಮಾಲೀಕರು/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಫ್ಲಾಟನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಬೀಗದ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಲೀಕರು/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರು ಮನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

 

ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು

ಮಾಲೀಕರು/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು/ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು-ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲ. ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಲೀಕರು/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

 ನೀವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಸಂಬಂಧದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು;
 ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ/ವಿದ್ಯುತ್/ನೀರು ಇತರೆ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು;
 ಬಾಡಿಗೆದಾರರು/ಪರವಾನಗಿದಾರರು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು.

 

ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಯ ಮೊತ್ತ

ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 10 ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಮಾಲೀಕರು/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರು 11 ತಿಂಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರದ ಕಾರಣ, ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಯು ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕರು/ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರ ನಡುವಣ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.