ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ವಿಚ್ಛೇದನ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Oct 16, 2022

ಮುಬಾರಾತ್:

ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮುರಿಯುವುದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವಾಹದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೂ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಮುಬಾರಾತ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. “ಮುಬಾರಾತ್” ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ “ಪರಸ್ಪರ ವಿಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು”. ಮುಬಾರಾತ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಜರುಗುವುದು:

  • ಗಂಡ ಹಾಗು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ
  • ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ “ತಲಾಕ್” ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದಾಗ

ಇಂತಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ.ಏಕೆಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ನಂತರವೇ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ:

  • ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿಯು ಇದ್ದತ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು.
  • ಈ ಇದ್ದತ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶದ ಹಕ್ಕಿದೆ.

ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಪುನರ್ವಿವಾಹವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.