ಗಂಡ ಕಾಣೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಚ್ಛೇದನ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Oct 16, 2022

ಗಂಡ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನಿನಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.