ಗಂಡ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಚ್ಛೇದನ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Oct 16, 2022

ಗಂಡ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನಿನಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.