ಗಂಡನ ಸೆರೆವಾಸದ ಕಾರಣ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಚ್ಛೇದನ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Oct 16, 2022

ಗಂಡನ ಸೆರೆವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನಿನಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಗೊಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ೭ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವಿಚ್ಛೇದನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಸೆರೆವಾಸದ ದಂಡನೆ ಅಂತಿಮವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ವಿಚ್ಛೇದನಾ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಲಾಗುವುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.