ಮುಸ್ಲಿಂ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಇದ್ದತ್

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Oct 16, 2022

“ಇದ್ದತ್” ಮುಸ್ಲಿಂ ಮದುವೆಯ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರದ ಸಮಯಾವಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯು ಪುನರ್ವಿವಾಹವಾಗುವಂತಿಲ್ಲ, ಹಾಗು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನಿನಡಿ, ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇದ್ದತ್ ಸಮಯಾವಧಿಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಇದ್ದತ್ ಸಮಯಾವಧಿ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ:

  • ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ “ತಲಾಕ್” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ೩ ತಿಂಗಳ ವರೆಗೆ
  • ನೀವು ಇದ್ದತ್ ಸಮಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆರಿಗೆಯಾಗುವ ತನಕ

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಇದ್ದತ್ ಸಮಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಪುನಃ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾದ ದಂಪತಿಯಂತೆ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸಮಾಡಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.