ಮುಸ್ಲಿಂ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಹೆರ್/ಡೊವರ್

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Oct 16, 2022

ಮುಸ್ಲಿಂ ಮದುವೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣದ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೆಹೆರ್ ಅಥವಾ ಡೊವರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಮೆಹೆರ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಪಯೋಗಿಸಲು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಹಣದ ಮೊತ್ತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.

ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ನಿಮಗೆ ಮೆಹೆರ್ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಹಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು, ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅರ್ಧ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ಧ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.

ನಿಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು, ಇದ್ದತ್ ಸಮಯಾವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮೆಹೆರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಅವರು ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.