ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Oct 29, 2022

ಉದ್ಯೋಗದಾತರಾಗಿ ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳುಳ್ಳ ದಾಖಲಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ:

ದಾಖಲಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು:

  • ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನ
  • ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಧಿ
  • ವಿರಾಮದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳು ೪. ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು:

ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಗಂಟೆಗಳು ಹಾಗು ದಿನಗಳು, ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹೊಣೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರದ್ದು. ಹೀಗೆ, ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.

ಪರಿಶೀಲನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದು:

ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಾಗಿ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಪರಿಶೀಲನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದ ೩೦ ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳಿರಬೇಕು:

  • ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ
  • ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಹೆಸರು
  • ಕೆಲಸದ ಪ್ರಕಾರಗಳು
  • ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ

ಉದ್ಯೋಗದಾತರಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಟ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ೧೦೦೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗರಿಷ್ಟ ಜುಲ್ಮಾನೆಯ ದಂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.