ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಗಳು

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Oct 29, 2022

ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು (ಅವರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ/ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ):

ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ:

  • ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇವಲ ೩ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಬಹುದು
  • ೧ ಗಂಟೆಯ ವಿರಾಮದ ಹಕ್ಕಿದೆ
  • ೬ ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ (ಅವರ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ)
  • ಸಂಜೆ ೭ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೮ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ
  • ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸದ ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
  • ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ

ಇದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದು ದಿನ ವಾರದ ರಜೆ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು!

ಈ ದಿನವನ್ನು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ರಾಜಾ ದಿನವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಪ್ರತಿ ೩ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ಒಮ್ಮೆ ಬದಲಿಸಬಹುದು.

ಉದ್ಯೋಗದಾತರಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸದ ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಗರಿಷ್ಟ ೧ ತಿಂಗಳ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ೧೦೦೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜುಲ್ಮಾನೆಯ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.