ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮದುವೆಯನ್ನು ಯಾರು ನೆರವೇರಿಸಬಹುದು?

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Dec 6, 2022

ಕೆಳಗಿನವರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬಹುದು:

  • ಚರ್ಚಿನಿಂದ ಪಾದ್ರಿ/ ಧಾರ್ಮ ಸಚಿವರಾಗುವ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದವರು
  • ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ಇಗರ್ಜಿಯ ಪಾದ್ರಿಗಳು
  • ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಿವಾಹ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿಸಲು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಧರ್ಮ ಸಚಿವರು
  • ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಿವಾಹ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ವಿವಾಹ ಕುಲಸಚಿವರು. ಈ ಕುಲಸಚಿವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಬೇಕು.
  • ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಿವಾಹ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ವಿವಾಹ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅನುದಾನಿಸುವ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮ ಸಚಿವರು, ಅಥವಾ ಪಾದ್ರಿಯವರಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆಗಳು, ಆ ಪಂಗಡದ ಚರ್ಚಿನ ನಿಯಮಗಳು, ವಿಧಿಗಳು, ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಅನುಸಾರ ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಿವಾಹ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಧಾರ್ಮ ಸಚಿವರು, ವಿವಾಹ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅನುದಾನಿಸುವ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಥವಾ ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ವಿವಾಹ ಕುಲಸಚಿವರು ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಾನುಸಾರ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಯಾರು ಮದುವೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುವುದುಂಟು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.