ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Oct 29, 2022

ನೀವು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಕಾನೂನಿನ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಭಿಯೋಜನೆಯ ಬದಲು ಕಾನೂನು ನಿಮಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ “ಕಂಪೌಂಡಬಲ್ ಅಪರಾಧ” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. “ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್” ಅಂದರೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ತರಹದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ “ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್” ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು:

೧. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ:

ಪಾಲಕರು/ಪೋಷಕರು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಈ ಅಪರಾಧವನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದರೆ:

  • ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದ ಹಣ: ಅಪರಾಧದ ಗರಿಷ್ಟ ದಂಡದ ೫೦%. ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಈ ಮೊತ್ತವಲ್ಲದೆ, ಅಪರಾಧದ ಗರಿಷ್ಟ ದಂಡದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ೨೫% ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
  • ಈ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ “ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ” ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮೊಕದ್ದಮ್ಮೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಅಪರಾಧವನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.