ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿವಾಹ ಕಾನೂನಿನಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ವಿವಾಹವಾಗುವುದು

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Oct 16, 2022

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ವಿಚ್ಛೇದನವಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪುನರ್ವಿವಾಹವಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಆಗ ಕೂಡ ಇದ್ದತ್ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಇದ್ದತ್ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಸತ್ತುಹೋದಾಗ ಆಚರಿಸುವ ಇದ್ದತ್ ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪುನರ್ವಿವಾಹವಾಗಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಆಗುವ ತನಕ ಅವರು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ:

  • ನೀವು ಇದ್ದತ್ ಸಮಯಾವಧಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು
  • ಇದ್ದತ್ ಸಮಯಾವಧಿಯ ನಂತರ ನೀವು ಇನ್ನೋರ್ವ ಪುರುಷನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು
  • ನೀವು ಮತ್ತು ಈ ಇನ್ನೋರ್ವ ಪುರುಷನು ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸಾಂಗಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡುವೆ ಸಾಂಗಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  •  ಈ ಪುರುಷನು ನಿಮಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಬೇಕು.
  • ಈ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದ್ದತ್ ಸಮಯಾವಧಿಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಈ ಸಮಯಾವಧಿಯ ನಂತರ ನೀವು ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಗಂಡನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.