ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತೆಗಳು

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Sep 5, 2022

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಲು ಅವರು ಸೂಕ್ತ ಸರ್ಕಾರವು ನಡೆಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (ಟಿಇಟಿ) ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ವಿವಿಧ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿವಿಧ ಅರ್ಹತೆಗಳಿವೆ.

1-5 ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಅರ್ಹತೆಗಳು:

  • ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ
  • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ (ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ).

6-8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು:

ಅರ್ಹತೆಗಳು:

  • B.A/ B.Sc ಪದವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ. ಅಥವಾ, ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ B.A/ B.Sc ಪದವಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷದ B.Ed (ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ)
  • ಅಥವಾ, ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಅಥವಾ 4-ವರ್ಷದ B.A/B.Sc.Ed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.