ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Oct 29, 2022

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ೧೪ ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಅವರಿಗೆ ೬ ತಿಂಗಳಿಂದ ೨ ವರ್ಷಗಳ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ೨೦೦೦೦ದಿಂದ ೫೦೦೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಬರೀ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸ ಸಾಕೋ ಅಥವಾ ಜುಲ್ಮಾನೆಯೂ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ೧೪ರಿಂದ ೧೮ ವರ್ಷಗಳೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ೬ ತಿಂಗಳಿಂದ ೨ ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸ ಮಾತು/ಅಥವಾ ೨೦೦೦೦ರಿಂದ ೫೦೦೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗು, ಒಮ್ಮೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇಂತಹ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸದ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.