ಕಪಟರೂಪ ಧಾರಣೆ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತಾವುದೇ ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಉಪಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಕೃತಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಪಟರೂಪ ಧಾರಣೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವೇ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತೋರುವಂತೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಕಪಟರೂಪಧಾರಣೆಯ ಕೃತ್ಯ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಪಟರೂಪಧಾರಣೆಯ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಜೈಲುವಾಸ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜುಲ್ಮಾನೆಯ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.