ಗುಪ್ತಮಾಹಿತಿ ಕಳವು

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರ್ತಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳವು ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ದುರುದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಮಾಹಿತಿ ಕಳವು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಕದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದು ಗುಪ್ತಮಾಹಿತಿ ಕಳವು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗುಪ್ತಮಾಹಿತಿ ಕಳವಿನ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಸೆರೆವಾಸ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗಿನ ದಂಡ ತೆರುವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.