ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು (ನೋಟಾ) ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕು ಏನು?

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Apr 1, 2024

ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ (ನೋಟಾ) ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ನೀಡಲಾಗುವ ಆಯ್ಕೆ. ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿರಲು ಇದು ಮತದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಾ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.