ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಯಾವುವು?

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Apr 1, 2024

ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ, ನೀವು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯವು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ (ಮೇಲ್ಮನೆ) ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು (ಕೆಳಮನೆ) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಕೆಳಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯು ಪುದುಚೇರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.