ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್ ಬಳಕೆ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ಯಾವುದೇ ಮೋಟಾರು ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು:

 ಮೊದಲ ಬಾರಿ (ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಅಪರಾಧ): ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವಧಿಯವರೆಗಿನ ಜೈಲು ವಾಸ ಅಥವಾ ರೂ.1,000/- ದಿಂದ ರೂ 5,000/-ದ ವರೆಗೆ ಜುಲ್ಮಾನೆ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು. ಜುಲ್ಮಾನೆಯ ಮೊತ್ತ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

 ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪರಾಧ: ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎಸಗಿದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪುನ: ಅದೇ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎಸಗಿದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಕಾರಾವಾಸ ಅಥವಾ ರೂ.10,000 ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಜುಲ್ಮಾನೆಯ ಮೊತ್ತ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲ್ಮಾನೆಯ ಮೊತ್ತ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಅಪರಾಧದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಜುಲ್ಮಾನೆಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)
ದೆಹಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಪರಾಧ 1,000-5,000
ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪರಾಧ 10,000
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲನೇ ಅಪರಾಧ ದ್ವಿಚಕ್ರ/ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ: 1,500

ಲಘು ಮೋಟಾರು ವಾಹನ: 3,000

ಇತರೆ ವಾಹನಗಳು: 5,000

ಯಾವುದೇ ಪುನರಾವರ್ತಿತ

ಅಪರಾಧ

10,000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.