ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಂದಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ನೀವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು:
 ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಲಿಸುವವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
 ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರತಕ್ಕದ್ದು.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎರಡು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ,
 ನೀವು ಕನಿಷ್ಟ ರೂ. 1,000/- ಜುಲ್ಮಾನೆ ತೆರಬೇಕಾಗುವುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜುಲ್ಮಾನೆಯಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರಬಹುದು.
 ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೀವು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ರಾಜ್ಯ ಜುಲ್ಮಾನೆಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)
ದೆಹಲಿ 1,000/-
ಕರ್ನಾಟಕ 500/-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.