ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅರ್ಜಿಯ ಶುಲ್ಕ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅರ್ಜಿಯೊಡನೆ ತೆರಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕವು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಈ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 10. ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ತೆರಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸಲು (ನಮೂನೆ/ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ) ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ತೆರಬೇಕಾದ ಈ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ನಿಯಮಗಳು, 2012ನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ತೆರಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಶುಲ್ಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆರಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಆತ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮೊತ್ತ ನ್ಯಾಯೋಚಿತವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ನೀಡುವ ನೋಟೀಸಿನ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ದಿನದವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು, ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಕಡ್ಡಾಯ 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.