ನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (ಧಾರ್ಮಿಕೇತರ ಕಾನೂನು)

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Nov 28, 2022

ನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ನೀವು ಭಾರತದೊಳಗೇ ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಅರ್ಜಿ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

ಹಂತ ೧: ಕೇಂದ್ರೀಯ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರದ ಜಾಲತಾಣದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಜಾಲತಾಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು “ಮಕ್ಕಳ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ”ಗೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.

ಹಂತ ೨: ನೋಂದಣಿಯ ನಂತರ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಪತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಹಂತ ೩: ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಮಂಜಸ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಸ್ವೀಕೃತಿಪತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹಂತ ೪: ನೀವು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು, ಕೇಂದ್ರೀಯ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಂತ ೫: ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕಾರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿರಸ್ಕಾರಗೊಂಡಲ್ಲಿ, ಕಾರಣಗಳನ್ನು “ಮಕ್ಕಳ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ”ಯ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು, ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹಂತ ೬: ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರಗೊಂಡಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವರಿಷ್ಟತೆಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು, “ಮಕ್ಕಳ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ”ಯ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ೩ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ೪೮ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೀಸಲಿಡಬಹುದು. ಇದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ೨೦ ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮಗುವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ವರಿಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂತ ೭: ಮಗುವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ೧೦ ದಿನಗಳೊಳಗೆ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತೀ-ಪೂರ್ವ ಅನಾಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು – ಈಗ ನೀವು ಮಗುವಿನ ಸಾಕು ತಂದೆ/ತಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೀರಿ. ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬರುವತನಕ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಗುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮುನ್ನ ಈ ಧೃಢೀಕರಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು.

ಹಂತ ೮: ವಿಶೇಷ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಂಜಸ ಸಂಸ್ಥೆ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಾಜಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಡೆದು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿಂಡದಿಂದ ೨ ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗೆ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ೩ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳೊಳಗೆ ವಿಶೇಷ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆ, ಮಗುವಿನ ಹುಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಹಂತ ೯: ಮನೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರವೂ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ೨ ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ನಂತರ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾದಲ್ಲೂ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಗೊಳಿಸಿ, ಮಗುವನ್ನು ಪುನಃ ಇನ್ನೋರ್ವ ಭಾವೀ ದತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ದತ್ತು ಕೊಡಲು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಮಗುವಿನ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ (ಧಾರ್ಮಿಕೇತರ ಕಾನೂನು):

ನೀವು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

ಹಂತ ೧: ಮಗುವಿನ ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇಶದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಹಂತ ೨: ಆ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸೂಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ) ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ವರದಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ದತ್ತು ಕೊಡುವ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ:

  • ಮನೆ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ
  • ಮಗು ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ
  • ಮಗುವಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ

ಹಂತ ೩: ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ದತ್ತು ಪಡೆದ, ವಿದೇಶಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದ ವಿದೇಶಿ ಮಗುವಿಗೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ವೀಸಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಸಾವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬೆಸಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಹಂತ ೪: ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮಗುವಿನ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್/ವಲಸೆ ತೆರವು, ಸಂಬಂಧಿತ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದೇಶಿಗರ ವಿಭಾಗ, ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.