ಭೋಗ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ” ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭೋಗ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದವು ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ಯಾದಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಹಕ್ಕುಗಳು

ಕಟ್ಟಡವೊಂದನ್ನು ಭೋಗ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನು ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನುಮತಿ/ಪರವಾನಗಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳೆಂದರೆ:

ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ

ನೀವು ಸ್ಚತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.

ಸ್ವತ್ತಿನ ಅನುಭವದ ಹಕ್ಕು

ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಎಂದರೆ, ಮಾಲೀಕ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತಾವುದೇ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆತ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತನ್ನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ ಅವಧಿ ಕೊನೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ವತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ

ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದ ಸಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡದೆಯೇ ಮಾಲೀಕರು ನಿಮ್ಮ ಭೋಗ್ಯವನ್ನಾಗಲೀ ಭೋಗ್ಯದ ಅವಧಿಯನ್ನಾಗಲೀ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.