ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ

Last updated on Jul 14, 2022

ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ #NyaayaSpeaks ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಅವಲೋಕನ: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ-1

ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಅವಲೋಕನ: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ-2

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.