ಕಾಣೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳು – ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ

Last updated on Jun 14, 2024

ಕಾಣೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳು - ಕಾನೂನಿನಡಿ ಕ್ರಮ

ಕಾಣೆಯಾದ/ ಒಂಟಿ ಮಗು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಕಾನೂನಿನಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಸಂವಿಧಾನ ಫೆಲೋ ಅಮೃತ ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ , ನೋಡಿ! ಈ ವೀಡಿಯೊ ಅನ್ನು ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.