ಮಲ ಹೊರುವವರು ಅಂದರೆ ಯಾರು?

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Nov 21, 2022

ಅನೈರ್ಮಲ್ಯವಾದ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಂದ, ತೆರೆದ ಚರಂಡಿಯಿಂದ, ತಗ್ಗಿನಿಂದ, ಅಥವಾ ರೈಲು ಹಳಿಗಳಿಂದ ಕೊಳೆಯದ ಮಾನವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಲ ಹೊರುವವರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬಹುದು – ಅವರ ಹಳ್ಳಿಯ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ. ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಯಮಿತ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.

ಸೂಕ್ತವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾನವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಮಾಡಲು ಕೆಲಸಕ್ಕಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ “ಮಲ ಹೊರುವವರು” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು:

“ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು” (ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು) ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ “ಮಲ ಹೊರುವವರು” ಎಂದು ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಸ ಗುಡಿಸುವವರು/ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.