ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ/ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧಿಸುವ ಜುಲ್ಮಾನೆ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗವು ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ.250/- ಜುಲ್ಮಾನೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದಿನದವರೆಗೂ ಈ ಜುಲ್ಮಾನೆಯನ್ನು ತೆರತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ, ಹೀಗೆ ತೆರುವ ಜುಲ್ಮಾನೆಯ ಗರಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ.25,000/-ವನ್ನು ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

ಜುಲ್ಮಾನೆ ವಿಧಿಸುವ ಮೊತ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಅಹವಾಲನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ, ತನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಎಂದು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.