ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯ್ತಿ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Jul 22, 2022

ಎರಡನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಭದ್ರತಾ ಹಾಗೂ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವ) ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಸಮ್ಮತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಕೋರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು 45 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.