ಅಶಾರೀರಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಎಂದರೇನು?

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Sep 1, 2022

ಪ್ರಚೋದಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯವು ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಓದುಗರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.

ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಎಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಅಶಾರೀರಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸನ್ನೆ ಮಾಡುವುದು

  • ಮಗುವಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಸನ್ನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಅಂಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು.
  • ಮಗುವಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದೇಹದ ಲೈಂಗಿಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು.
  • ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕೇಳುವುದು.

ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆದರಿಸುವುದು

  • ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಫೋನ್, ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅಥವಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು.

ಅಶ್ಲೀಲತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ

  • ಮಗುವಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲರಚನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು.
  • ಅಶ್ಲೀಲ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮನವೊಲಿಸುವುದು.

ಮಗುವಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.