ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಹಾಗು ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯಿದೆ

ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ Sep 14, 2022

ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ವಿವಾಹದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಅನೈತಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ.

ಇದನ್ನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು. ಇದರಡಿ ನಿಮಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಹಾಗು ಬೇರೆಯವರ ನಡುವೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ, ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟಿನೆದುರು ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಅನೈತಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಈಗ, ಅದು ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ. ಇದಾಗ್ಯೂ ನೀವು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ? ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ.